เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองสาธารณสุขอำเภอไชยา   สัสดีอำเภอไชยาและนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″
ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง
ให้หลังละ 200,000 บาท   รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท ในวันนี้ได้มอบให้ราย นางวัชรี เศลาอนันต์ อายุ 72 ปีบ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 ตำบลโมถ่าย
อำเภอไชยา พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย