เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
    – เวลา 09.30 น. ร่วมกับ โรงพยาบาลวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ตำบลวาริชภูมิ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นางของ เหมะธุลิน อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
2. นายเชิดชัย พรมดีราช อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 278 หมู่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
3. นางทองจันทร์ วุฒิเสน อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 103 หมู่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
4. นางลุน แก้วคำแสน อายุ 103 ปี บ้านเลขที่ 146 หมู่1 ตำบลวาริชภูมิ
5. นางคำปลิว เหมะธุลิน อายุ 96 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
6. นางสม เหมะธุลิน อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 82 หมู่ 1 ตำบลวาริชภูมิ
7. นางหนูแดง วงศ์ประทุม อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 70 หมู่ 2 ตำบลวาริชภูมิ
     โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 7 ผืน ไข่ไก่ 7 แผง น้ำดื่ม จำนวน 7 แพ็ค และหน้ากากอนามัย จำนวน 7 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
    – เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ซึ่งเจ็บป่วย และประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย
    – เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ
ที่ได้ร่วมกิจกรรมในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. ตำบลคำบ่อ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองกุงน้อย ม.12
2. ตำบลค้อเขียว ณ ศาลาประชาคม บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1
3. ตำบลหนองลาด ณ ศาลาประชาคม บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10
4. ตำบลปลาโหล ณ กลุ่มผลิตไม้กวาดจากเศษวัสดุ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5
     โดยได้ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย จัดส่งให้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ไปแล้ว จำนวน 7,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ได้ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)