เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.00 น. ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายโสภา ฤทธิธรรม อายุ 99 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ
2. นางคำพอง ศรีสำราญ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ
3. นายบา แสนบุญมี อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ
4. พระโกสุม เหมะธุถลิน อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ
5. นายลี อุปสรรค อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลวาริชภูมิ
6. นายสิงห์ เหมะธุลิน อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
7. นางเบ็ง อุปสรรค อายุ 93 อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลวาริชภูมิ
   โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 7 ผืน ไข่ไก่ จำนวน 7 แผง น้ำดื่ม จำนวน 7 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 7 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 7  ชิ้น  
ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
   – เวลา 10.30 น. ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เด็กหญิงบัณฑิตา เหมะธุลิน อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 11 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
2. เด็กชายอติเทพ พันยากิจ อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยเป็นแผลที่กระจกตาตั้งแต่กำเนิด
   โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น
ให้กับผู้ป่วยดังกล่าว
   – เวลา 11.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านภูวงน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ราย คือ นางทองสมุทร พลวิเศษ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 14
ตำบลคำบ่อ โดยได้มอบรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 1 คัน ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย
จำนวน 1 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวดังกล่าว
-เวลา 11.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคำบิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้พิการ จำนวน 1 ราย
คือ นางพัน สุขสร้อย อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 375 หมู่ที่ 15 ตำบลคำบิด โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์
ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด หน้ากากอนามัย จำนวน 1  ชิ้น ให้กับผู้พิการดังกล่าว