เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปา รพ.สต. บ้านคำบิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
– เวลา 13.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางวาสนา ปุ่งคำน้อย อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยโรคลมชัก
2. นายเผด็จ ฝ่ายขันธ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล ผู้พิการตาบอดข้างซ้าย เนื่องจากอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิด
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด มุ้ง จำนวน 2 หลัง ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวดังกล่าว
 -เวลา 14.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางผาง ศรีมีชัย อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด ผู้พิการทางเคลื่อนไหว
2. นางพัน สุขสร้อย อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 15 ตำบลคำบ่อ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว/ตาบอดข้างซ้าย
 โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด วอกเกอร์ จำนวน 1 อัน ไข่ไก่ 1  แผง มุ้ง จำนวน 1 หลัง น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว
– เวลา 15.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.เด็กหญิงปิยะมาศ สายเมือง อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากเงินบริจาค ตามโครงการ “บ้านปันสุข เพื่อสังคม”
2.นายโคนา แพงคำมี อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลคำบ่อ ตามโครงการ “บ้านรัก รวมใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยใช้งบประมาณของกิ่งกาชาดอำเภอ