เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางละม่อม ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เหรัญญิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ให้แก่ นายบุญศรี  ชิณวรรณณะ ณ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 4 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนาย สุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบพัดลม 1 เครื่อง ผ้าห่ม 1 ผืน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด