เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
(สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงานอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิเป็นประธานในพิธีฯ
– เวลา 10.00 น.  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคำบิด รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง รพ.สต.หนองลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตสาสภากาชาดไทย และอสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ  จำนวน 4 ราย  ดังนี้
1. นางทา คุณศักดิ์  อายุ 71 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 18 ตำบลคำบ่อ ผู้ป่วยติดเตียง โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
2. นายพรชัย ปาระพิมพ์ อายุ 49 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
3. นางวรรณไพ ชาภูวงค์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเขียว ผู้ป่วย/ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
4. นางทัน สายสิงห์ อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด ผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง
โดยได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 4 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 4 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 4 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 8 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวดังกล่าว