เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ มอบหมายให้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ/ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ หัวหน้าสวนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
จิตอาสา พระราชทาน และ อสม. ปฏิบัติภารกิจพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 2 ราย ดังนี้
– เวลา 09.00 น. พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางทุมมี ดอกสอน อยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 42,000 บาท และงบประมาณของกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ สมทบ จำนวน 5,500 บาท รวมทั้งสิ้น 47,500 บาท
– เวลา 10.30 น. พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายโคนา แพงคำมี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ ตามโครงการ “บ้านปันรัก รวมใจ”
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้งบประมาณของกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิในการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 30,000 บาท  โดยได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 2 ชุด น้ำดื่ม
จำนวน 4 แพ๊ค ผ้าห่ม จำนวน 6 ผืน ที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 5 ผืน มุ้ง จำนวน 4 หลัง และของที่ระลึก จำนวน 2 ชุด ให้กับผู้ยากไร้ทั้งสองรายดังกล่าว