เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 .นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง  ปลัดอำเภอท่าฉางนายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายวรฉัตร ฟองรอด อายุ 40 ปีบ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 2 ตำบลท่าเคย
2. นางกิ้มง้อ ยงหุ้น อายุ 84 ปีบ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วยพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย