เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางละม่อม ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563  ในพื้นที่จังหวัด
อำนาจเจริญ จำนวน 8 ทุนๆ ละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย สายที่ 2 ดังนี้
1. เด็กชายวราเทพ  ทอกไข               โรงเรียนพุทธรักษา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บุตทศ               โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
3. นางสาวศศิวิมล  น้อยเภา             โรงเรียนชานุมาน
4. เด็กหญิงจรรยาพร  โล่คำ              โรงเรียนบ้านทวีผล
5. เด็กหญิงกมลวรรณ  สภาวร         โรงเรียนบ้านหนองแสง
6. นายทิวากร  หาญจิตร                    โรงเรียนลือวิทยาคม
7. เด็กชายจันทกานต์ ไข่นกขุ้ม       โรงเรียนบ้านดอนหมู
8. เด็กหญิงอัญญานี  สิมลี                โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม