เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสุพัชรพงษ์ วรประดิษฐ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ/นายอำเภอเวียสระมอบหมายให้นายสมชาย สมวงศ์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอำเภอเวียงสระพร้อมด้วย นายสิทธิชัย อินทชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายฉลอง พรหมจรรย์ ปลัดอำเภอและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ห้องวิภาวดีแกรนด์บอลรูม  ตลาดแม่โสภาเวียงสระอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 145 รายได้รับโลหิต  จำนวน 114 ยูนิต  (คิดเป็น 39,900 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 31 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 2 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวดขนาด
100 มิลลิลิตร  จำนวน 114 ขวดและหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 114 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย