เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับวัดทุ่งเซียดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ศาลาอเนกประสงค์ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 45 ยูนิต (คิดเป็น 15,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 7 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 7 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบแอลกอฮอล์ 72% บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  
จำนวน 45 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 45 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ด้วย