เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานประชุมเลือกตั้งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนที่สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเลือกกันเองกึ่งหนึ่ง (14 คน) โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีในส่วนที่สมาชิกเลือกกันเองกึ่งหนึ่ง ดังนี้
1.นางกัญชลี ช่วงโชติ
2.นางรัตนาภรณ์ เทวสถิตพงษ์
3.นางอำไพ จามรพิพัฒน์
4.นางฤดี บริบูรณ์ทรัพย์
5.นางปริศนา เตชะธนะสิริ
6.นางกัลยารัตน์ พิณแพทย์
7.นางนิยมภรณ์ สมทรง
8.นางเตือนใจ จินดาสถาพร
9.นางอัญชนา จันทาโท
10.นางสาวอติพร ธวิทชัยพร
11.ดร.ภควัต ปิดตาทะโน
12.นางบุญล้อม เสาวคนธ์
13.นางเจริญศรี บุญธรรมเจริญ
14.นางเธียรจุฑา วโรกร