เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการ ” มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”
ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียน 3 โรงเรียน
จำนวนทั้งสิ้น 65 ทุน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) จำนวน 52 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท
โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางปรียา โกละกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย