เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม  2562  อ.นาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาด
ให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบรมราชาภิเษก ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 6  ราย ได้แก่
1.นางบิล สายเอม บ้านเลขที่ 195 หมู่ 6 ตำบลแก่งดินสอ
2.นางนุษรา หาริโคตร บ้านเลขที่ 92 หมู่ 9 ตำบลบุพราหมณ์
3.นายทองใส ลีโม้ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลนาดี
4.ครอบครัวของนายจำปา กองใจ บ้านเลขที่ 315 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา
5.นายหลอด สาเดช บ้านเลขที่ 16 หมู่ 10 ตำบลสะพานหิน
6.นายประลภน์ นาเสาร์ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 7 ตำบลสะพานหิน
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้สนับสนุนเงิน ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้ทั้ง 6 ครอบครัวด้วย
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณ นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาในพื้นที่อำเภอนาดี ที่ได้ร่วมกันเสียสละแรงกาย ทุนทรัพย์ และให้การสนับสนุน
การซ่อมแซมทั้ง 6 หลังนี้ เป็นอย่างดียิ่ง