เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหน้ากากอนามัย
ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 380 คนๆละ 2 ชิ้น นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 125 คน ๆละ 2 ชิ้น นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง จำนวน 35 คน ๆละ 2 ชิ้น และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า จำนวน 30 คน ๆละ 2 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,140 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 ณ พื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แกลอน,โรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 1 แกลลอน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง จำนวน 1 แกลลอน สำหรับคนพิการทางการทางร่างกายและศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาป่า จำนวน 1 แกลลอน