เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ คงแก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จำนวน 386 คนๆ ละ 2 ชิ้น นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 163 คน ๆละ 2 ชิ้น นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 494 คน ๆละ 2 ชิ้น และสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 89 คน ๆละ 2 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,264 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 ณ พื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จำนวน 2 แกลอน,โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แกลลอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แกลลอน,สำหรับคนพิการทางการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แกลลอน