เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ต.ทุ่งโพธิ อ.นาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมมอบบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ให้แก่ผู้ยากไร้ รายนายดุสิต สายตระกูล บ้านเลขที่ 207 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีได้สนับสนุนเงินจำนวน 120,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างบ้านกาชาดหลังนี้ ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์
พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 2 ชุด ให้แก่ครอบครัวของนายดุสิต สายตระกูล และได้ร่วมปลูกต้นมะปรางด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณ
นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาในพื้นที่อำเภอนาดี ที่ได้ร่วมกันเสียสละแรงกาย ทุนทรัพย์ และให้การสนับสนุนการสร้างบ้านกาชาดหลังนี้
เป็นอย่างดียิ่ง