เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายอรรถพรร สิงหวิขัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่
1.นายสุดใจ เปี่ยมสุข บ้านเลขที่ 75 ม.23 ต.แม่เปิน เสียหายทั้งหลัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
2.นายพรเจตน์ เปี่ยมสุข บ้านเลขที่ 174 ม.23 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน เสียหายบางส่วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
เวลา 14.58 น. ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ม.9 ม.12 และ ม.15 จำนวน 9 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ จำนวน 1,000 บาท
จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคเวลา 15.56 น. มอบชุดธารน้ำใจของสภากาชาดไทย ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรค์