เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเนี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน
การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 รายโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ดำเนินการขึ้น
เมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น เพื่อร่วมดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมติดตามดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 คนสำหรับการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดดำเนินการ 4 ครั้ง คือในวันที่ 24 , 28 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 3, 4 มีนาคม 2563 ครั้งละ 2 ราย ซึ่งครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 76/2 หมู่ 1 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ผู้ขอรับทุนฯ ได้แก่ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นตโนด นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และ บ้านเลขที่ 152/2 หมู่ 6 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ขอรับทุนฯ ได้แก่นายภูวดล วงษ์มั่น นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวังบ่อวิทยา เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น นำไปประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ในการประประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ครั้งต่อไป