เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9  มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
โดย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย/ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย  นายจรัญ  ยะม่อนแก้ว  นายอำเภอนาหมื่น พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ ของสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์    สภากาชาดไทย  ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอนาน้อย จำนวน 200 ชุด 
อำเภอนาหมื่น  200 ชุด รวม 400 ชุด และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ บ้านปากนาย หมู่ที่ 17 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จำนวน 19 ครัวเรือน และ 1 สำนักสงฆ์