เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
    – เวลา 09.30 น. นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมี รองนายกกิ่งกาชาด เหรัญญิก เลขานุการกรรมการ
สมาชิกและที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) และพิจารณาร่างประมาณการ
รายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอให้สภากาชาดไทยพิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ ชั้น 2 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
– เวลา 13.00 น. ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 1 ราย
1. เด็กหญิงสุกานดา นารี อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 169 หมู่ 1 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ (ผู้ยากไร้)ขาดแคลนนม และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน
และเด็กอาศัยอยู่กับตา และยาย ภายหลังมารดาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  
– โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1 ชุด เงินช่วยเหลือ จำนวน 1.000 บาท หน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชื้น สเปร์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ml  จำนวน 1 ขวด และนม UHT จำนวน 1 ลัง
  – เวลา 13.30 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ
“ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ  COVID-19 ในพื้นที่ตำบลปลาโหล  จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางหนูเจียง จันธิดา อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ (ผู้สูงอายุ)
2. นางจันล่า ฮวดพรหม อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 76 หมู่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ (ผู้สูงอายุ)
3. นางวรรลี วิชัย อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ (ผู้สูงอายุ)
4. นายบุญโฮม สุวรรณเจริญ อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ (ผู้สูงอายุ)
5. นายสวาท พิมพะโย อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ (ผู้สูงอายุ)
6. นายสิมมา เสียงแก้ว อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 134 หมู่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ (ผู้สูงอายุ)
– โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 6 ผืน ไข่ไก่ 6 แผง น้ำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 6 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6 ชิ้น
ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว