เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านภูวงน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
   – เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข” ให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายสิง ตาระบัตร อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 11 ตำบลคำบ่อ
2. นางทุมมี สารสมัคร อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 14 ตำบลคำบ่อ
3. นายเพ็ง ยันตะพันธ์ อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลคำบ่อ
4. นางยอ เพลิดพราว อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคำบ่อ
5. นายลา คุณศักดิ์ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลคำบ่อ
6. นางเฮือง ภาวงศ์ อายุ 96 ปี บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ตำบลคำบ่อ
7. นางผา แสงกล้า อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลคำบ่อ
 – โดยได้มอบที่นอนปิคนิคแบบหนา จำนวน 7 ผืน ไข่ไก่ 7 แผง น้ำดื่ม จำนวน 7 แพ็ค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML จำนวน 7 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 7 ชิ้น
ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
– เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลคำบ่อ และตำบลวาริชภูมิ รวม 5 หลังคาเรือน ดังนี้
1. นางสาวภัทรวดี ฤทธิร่วม บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 17 ตำบลคำบ่อ
2. นายบรรจง ภูมิเพ็ง บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
3. นางบุญมา มนสิน บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
4. นายสมร พจนา บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
5. นางสาวเอื้อย แพงแสนคำ บ้านเลขที่ 385 หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ
โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค และหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ชิ้น ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยดังกล่าว