1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร
นายอำเภอดอนสักนายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอดอนสัก นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสัก และนายแพทย์พิรกิจ วงศ์วิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก ลงพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ของอำเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. นางลัด ชูพัฒน์
2. นางจิราภรณ์ แสงเปลื้อง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ ให้รายละ 1 ห่อ และมอบเงินช่วยเหลือ ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย