เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอ
ชัยบุรี นายพิสิฐ แป้งหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี ผอ.รพ.ชัยบุรี นางวิไล เพ็งอุดม ผอ.รพ.สต.คลองน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 5 ชุด  ให้กับบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. นางสาวเสาวนีย์ พลพินิต
2. นายชาคริต มณีนวล
3. นางสาวอาทิตยา พะเนินศรี
4. นางสาวนงลักษณ์ มัฎฐารักษ์
5. นายธนพล สมนิล
ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19