เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 มีนาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายจิตอาสาสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ใหักำลังใจผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรถจักษุ
ศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย โดยรวมสรุปอาการหลังจากผ่าตัดไม่อาการแซกซ้อน ไปพบแพทย์ตามที่เจ้าหนัาที่ รพสต.นัดตรวจตาทุกครั้งผู้ป่วยฝากคำชื่นชม
มาว่าไดัรับการดูแลเป็นอย่างดีในวันผ่าตัดครับ