เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ที่ปรึกษา,คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็น ขนม ให้แก่
ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชน
มาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน นอกจากนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบข้าวสารเนื่อง ในโอกาสวันสำคัญ คือ วันตรุษอิดิ้ลฟิตรี
ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวมุสลิมทั่วโลก และร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ ๗๒ % ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย
ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด
จำนวน 500 ชุด (1,000 ชิ้น) ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ
โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ ๑ เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย