เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางคอมารีเยาะ โซะนิลี อายุ 67 ปี  ณ บ้านเลขที่ 10/3
หมู่ที่ 5 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ
นพ.ถนัด อาวารุลหัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม ในการนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน และสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ให้คำแนะนำให้นำผู้ป่วยเข้าระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care) เนื่องจากมีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Caregiver) ในการดูแลผู้ป่วย และได้ให้คำแนะนำเรื่องการติดตั้งก๊อกน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยซึ่งพักอยู่บริเวณชั้น ๒ ของที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวก
เรื่องน้ำที่จะใช้ชำระล้างเนื่องจากปัจจุบันต้องขนย้ายขึ้นไปเติมในภาชนะซึ่งไม่สะดวกเท่าที่ควร และได้ให้คำแนะนำเรื่องการปรับสถานที่ให้มีความถ่ายเทของอากาศ
เนื่องจากอากาศภายในบ้านค่อนข้างร้อนอบอ้าว