เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม
นายอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับจากสำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 7 ชุด  ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุพิญญา ศรีนิล
2. ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์ ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวสุมัทนา วิศนุนาถนคร
4. เด็กชายศรันย์ วิศนุนาถนคร
5. นายบัวงาม แขวงอินทร์
6. นางสาวยุพิน มั่งมูล
7. นายวัชระพงค์ บุญส่ง
ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
ผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19