เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็นและขนม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ 1 เมตร พร้อมมีมาตรการ
วัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคน
สวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย