เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การอำนวยการของ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานีมอบอาหารเย็นและขนม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก
ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับ
อาหารจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ
โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ 1 เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย