เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมกับ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็น ผลไม้ตามฤดูกาล (เงาะ), ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
Coronavirus (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า
500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่าง
ประมาณคนละ ๑ เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย