เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
และนางอรทัย แก้วประดิษฐ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็นให้แก่
ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ ๑ เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคน
ที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย