เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุเชาว์ ทูโมสิก
ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการฯ  ที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ  และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ พร้อมทั้งจิตอาสาพระราชทาน จากข้าราชการทหารสังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกอาสารักษาดินแดน ได้ร่วมกันบรรจุชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (เป็นครั้งที่ 2) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เหล่ากาชาด
จังหวัดฯ  มอบให้กับอำเภอต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยในครั้งนี้
แกนนำ อสม. ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด – 19 รวมทั้งสิ้น จำนวน 685 ราย
จาก 7 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอบ้านตาขุน   จำนวน 273 ราย
2. อำเภอกาญจนดิษฐ์   จำนวน 107 ราย
3. อำเภอเคียนซา   จำนวน 101 ราย
4. อำเภอชัยบุรี   จำนวน 97 ราย
5. อำเภอคีรีรัฐนิคม  จำนวน 56 ราย
6. อำเภอวิภาวดี   จำนวน 50 ราย
7. อำเภอท่าฉาง   จำนวน 1 ราย