เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและเหรัญญิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม นางหนม  ภูษา ผู้พิการยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 45  หมู่ที่ 7 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป