เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษา
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธาณณสุขจังหวัดขอนแก่น, นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยผู้แทน
จากที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 1,000 ลิตร จากนายธวัชชัย พัฒมณี ผู้จัดการภาคการขายที่ 4 พร้อมคณะจากบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับอำเภอทั้ง 26 อำเภอ รวมจำนวน 670 ลิตร และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ลิตร เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป และในวันดังกล่าว
ดร.อรวรรณ จิววัฒนารักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบขาตั้งที่กดแอลกอฮอล์เจล จำนวน 1 ตัว ให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น