ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
03/11/2017 รับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประจำปี 2561 จำนวน 5 อัตรา
18/10/2017 โครงการ "พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12/10/2017 ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559) และการปรับปรุงแบบรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ (สล.นว.02)
11/10/2017 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
06/10/2017 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/09/2017 ขอความร่วมมือจัดส่งแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มจิตอาสาสภากาชาดไทย
11/09/2017 การบันทึกรับสินทรัพย์ถาวรเข้าในระบบ FMIS
08/09/2017 การแก้ไขการประมวลผลสรุปความเคลื่อนไหวรายเดือนและยกเลิกคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
08/09/2017 ขอความร่วมมือนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 8 ว่าด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด
05/09/2017 การบันทึกรายได้รอการรับรู้