ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
19/06/2018 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับวิทยากรแกนนำ (ครู ข)
12/06/2018 สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอ าเภอจัดตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2)
30/05/2018 การจัดทำงบประมาณและแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
25/04/2018 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (วาระ 2561-2562)
10/04/2018 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน (School Safety Mapping)
10/04/2018 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
02/03/2018 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์/แผ่นพับ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
27/02/2018 พันธสัญญาการทำงานของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2561-2562
26/02/2018 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย (Performance Management System : PMS)
31/01/2018 เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย พร้อมข้อพึงปฏิบัติ