ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
17/10/2018 การจัดทำงบประมาณประจำปี 2562
11/10/2018 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2561
08/10/2018 โครงการ " พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย " ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02/10/2018 การสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
24/09/2018 แผนการดำเนินงานการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2562
17/09/2018 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561
17/08/2018 วันปิดทำการ เบิก-จ่าย วัสดุ
14/08/2018 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/07/2018 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาสภากาชาดไทย
19/06/2018 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับวิทยากรแกนนำ (ครู ข)