ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
14/11/2018 การจัดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการคนพิการประจำปี พ.ศ.2562 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)
09/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
07/11/2018 การจัดทำประกันภัยสำหรับสภากาชาดไทย
07/11/2018 การบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในระบบ PMIS รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
30/10/2018 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30/10/2018 กำหนดการ โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/10/2018 กำหนดการ โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19/10/2018 โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19/10/2018 โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18/10/2018 การรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด