ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
30/10/2018 กำหนดการ โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/10/2018 กำหนดการ โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19/10/2018 โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19/10/2018 โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18/10/2018 การรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
17/10/2018 การจัดทำงบประมาณประจำปี 2562
11/10/2018 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2561
08/10/2018 โครงการ " พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย " ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02/10/2018 การสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
24/09/2018 แผนการดำเนินงานการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2562