ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
02/01/2019 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28/12/2018 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตระดับจังหวัดเพิ่มเติม
24/12/2018 แนวทางปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ของที่ระลึกและสิ่งของอื่นใด
14/12/2018 สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29/11/2018 แจ้งผลการจัดสรรอัตรากำลังคนพิการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานภายในกำกับดูแล ปี 2562
29/11/2018 แจ้งผลการจัดสรรอัตรากำลังคนพิการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานภายในการกำกับดูแล ปี 2562
22/11/2018 สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
20/11/2018 สรุปรายชื่อเหล่ากาชาดจังหวัดจำแนกตามหลักสูตรที่ประสงค์ฝึกอบรมให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทย
19/11/2018 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (คนพิการ)
15/11/2018 ประกาศแจ้งปิดระบบ FMIS และ FMIS STIN ชั่วคราว