ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
15/10/2010 คำภาษาอังกฤษใช้กับเหล่ากาชาดจังหวัด (ล่าสุด 13 ตุลาคม 2553)
13/09/2010 ตัวอย่างขอเหรียญกาชาดสดุดี
11/08/2010 เปลี่ยนแปลงราคาเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2553)
14/07/2010 ขั้นตอนการทำงานจัดซื้อพัสดุ
10/05/2010 รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
07/04/2010 บทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดในการส่งต่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
11/03/2010 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี และงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
10/03/2010 แบบฟอร์มการเสนอขอเหรียญกาชาด
10/03/2010 ตัวอย่างรายงานมูลค่าทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของเหล่ากาชาดจังหวัด
10/03/2010 เอกสารสิ่งพิมพ์และเข็มสมาชิก