ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
26/03/2019 การปรับเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2562
21/03/2019 นายกรัฐมนตรีเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ระหว่างเดือนเมษายน -กรกฏาคม 2562
19/03/2019 ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมโครงการประชุมและอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
18/03/2019 สรุปโครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/03/2019 งบประมาณประจำปี 2562
05/03/2019 สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2562
15/02/2019 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตระดับจังหวัดเพิ่่มเติม
31/01/2019 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/01/2019 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
30/01/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด