ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
08/05/2019 แนวทางการดำเนินงานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย FMIS (ประจำเดือน)
25/04/2019 เพจ facebook สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
24/04/2019 การกำหนดคำนำหน้าเลขที่หนังสือส่งออกของกิ่งกาชาดอำเภอ
17/04/2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ
27/03/2019 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ " เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
26/03/2019 การปรับเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2562
21/03/2019 นายกรัฐมนตรีเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ระหว่างเดือนเมษายน -กรกฏาคม 2562
19/03/2019 ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมโครงการประชุมและอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
18/03/2019 สรุปโครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/03/2019 งบประมาณประจำปี 2562