ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
11/06/2019 การขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม และ/หรือการขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สภากาชาดไทย ประจำปี 2562
10/06/2019 ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย
28/05/2019 การจัดทำงบประมาณ และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
24/05/2019 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฉบับปรับปรุง เมษายน 2562
10/05/2019 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
08/05/2019 แนวทางการดำเนินงานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย FMIS (ประจำเดือน)
25/04/2019 เพจ facebook สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
24/04/2019 การกำหนดคำนำหน้าเลขที่หนังสือส่งออกของกิ่งกาชาดอำเภอ
17/04/2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ
27/03/2019 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการ " ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ " เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ