ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
09/07/2019 " คอนเสิร์ต The Duest Concert " ทุกจังหวะของชีวิต มีสีสันของความรักและการให้เสมอ
08/07/2019 ขอความร่วมมือติดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
03/07/2019 โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562
02/07/2019 ระเบียบสำนักนายกรฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
26/06/2019 การสรรหาสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)
13/06/2019 แก้ไขแบบรายงานผลการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และในพระราชานุเคราะห์
11/06/2019 การขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม และ/หรือการขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สภากาชาดไทย ประจำปี 2562
10/06/2019 ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย
28/05/2019 การจัดทำงบประมาณ และแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
24/05/2019 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ฉบับปรับปรุง เมษายน 2562