จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือราษฎร
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายสมจิต ใส่กระจ่าง อายุ 49 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 2 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร
2. นายบุญกอง บุญคง อายุ 72 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านตาพรม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3. นางติ๋ว อำเภาว์ อายุ 83 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพ
ไม่มั่นคงถาวร
4. นางสอน ใหญ่ยิ่ง อายุ 93 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพ
ไม่มั่นคงถาวร ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าห่ม 1 ผืน และที่นอน 1 ชุด ให้ทั้ง 4 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ