จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี , สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอเมืองอุดรธานี , ปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี ที่บ้านนายพิชัย ภูพิมพ์
เลขที่ 87 หมู่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี