จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อม
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี , สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอเมืองอุดรธานี , ปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี ที่บ้านนายพุฒ บัวจันทร์
เลขที่ 9809 หมู่ 10 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี