จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ปกครองอำเภอศรีธาตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอศรีธาตุ
ที่บ้านนางหนูจันทร์ สอนสกุล เลขที่ 193 หมู่ 7 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี