จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
นางสงวน จันทร์พร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , ปกครองอำเภอโนนสะอาด , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลท่าลมภู ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ช.พุฒิศักดิ์ แสนโคตร บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ผู้พิการใบหูผิดรูปและรูหูขวาตีบตั้งแต่กำเนิด ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี