กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมและอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ  ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว
ได้มีการบรรยายในหัวข้อหลักๆ ดังนี้
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
1) การใช้โปรแกรมระบบงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
2) แนวทางการปิดบัญชี ปี 2562 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) นโยบายการทำงาน
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำโดย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทักษ์ บรรยายในหัวข้อ
1) การศึกษาขบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยบนระบบ "Application พ้นภัย" เพื่อการใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2) โครงการเพิ่มศักยภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย
3) อบรมการแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือผ่าน Wed และ Mobile Application
4) อบรมการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามการให้ความช่วยเหลือผ่าน Wed และ Mobile Application ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม
บูรณะนนท์ ชั้น 4 นอกจากนี้ ได้มีการสัมมนานอกสถานที่ โดยมีกิจกรรมการดำเนินการ ดังนี้
1) การเสวนาในหัวข้อ " การทำงานในเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข "
2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด
3) สรุปภาพรวม และปิดโครงการฯ ณ โรงแรม ธารา มันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร